BIP / Przetargi aktualne

23/06/2020 - 14:05

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa Wesoła . Specyfikacja obejmuje 12 szczepionek, z których każda stanowi odrębne zadanie.
Na zaoferowane szczepionki Wykonawca zamówienia winien mieć aktualne charakterystyki produktów lub charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych na produkty, na które odpowiednie przepisy wymagają posiadania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane karty przed podpisaniem umowy.

24/02/2020 - 09:37

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 48

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2020

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).

13/01/2020 - 11:50

PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
w SZPZLO Warszawa Wesoła

I. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej 30 000 euro / ustawa PZP art. 39 -
przetarg nieograniczony

18/12/2019 - 12:42

Warszawa, dn. 17 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/05/2019
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
lekarzy specjalistów w zakresie: alergologii, chirurgii naczyń, dermatologii, ginekologii, kardiologii, neurologii i ortopedii
Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.160, 138 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r. ,poz.1938 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła z siedzibą w 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 50 informuje o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.

Pages