Konkurs na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie stomatologii

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/03/2021

SZPZLO Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa, ul. KILIŃSKIEGO 48
OGŁASZA KONKUS OFERT
NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295,567,1493późn.zm.)
1. Przedmiot konkursu :
na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w zakresie:
• Stomatologii

2. Szczegółowe warunki postępowania i formularz ofertowy są dostępne na stronie internetowej SZPZLO Warszawa Wesoła oraz w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00) - tel. 22 773 74 50
3. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela:
Pan Dariusz Małecki - Dyrektor.
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy:

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby Przyjmującego zamówienie oaz napisem: "Konkurs ofert: - badania diagnostyczne w zakresie ……. : i złożyć w sekretariacie SZPZLO Warszawa Wesoła przy ul. Kilińskiego 48 do dnia 29 czerwca 2021 r. do godziny 11:00
6. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie na I piętrze siedziby SZPZLO Warszawa Wesoła w Warszawie przy ul. Kilińskiego 48, w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 11:15.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości Przyjmującego zamówienie w siedzibie SZPZLO Warszawa Wesoła oraz na stronie SZPZLO Warszawa Wesoła: wwwszpzlowesola.waw.pl
8. Przyjmującemu zamówienie przysługują następujące środki odwoławcze:
a) protest
b) odwołanie
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert i
terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

(podpis Dyrektora)
>>> poniżej do pobrania SWKO z załącznikami <<<