Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 50
Rejestracja: 22 773 5363, 22 773 5651, dzieci: 22 760 2349

 

 

Warszawa Wesoła ul. Warszawska 55
Rejestracja dorośli: 22 489 72 70; dzieci: 22 489 72 71

Warszawa Wesoła ul. Jana Pawła II 23
Rejestracja ogólna: 22 773 83 96

Poniedziałek - Piątek 8.00-18.00
Rejestracja 7.45 - 18.00

PONAD 1 200 PACJENTÓW SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO (SZPZLO) WARSZAWA-WESOŁA BEZ POTWIERDZENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Ostatnia weryfikacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia listy pacjentów zapisanych do SZPZLO Warszawa-Wesoła wykazała,
że 1 235 pacjentów nie posiada prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Jest to dla SZPZLO duża strata finansowa, gdyż za tych pacjentów nie wpływają z Narodowego Funduszu Zdrowia środki finansowe, z których są opłacane koszty przychodni, lekarzy, badań i zakupy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne, np. pracodawca, szkoła, uczelnia wyższa, ośrodek pomocy społecznej, urzędy pracy, ZUS, Krus.

Każdy ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie, jak osoba ubezpieczona.

Osoba ubezpieczona, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, zostaje wyrejestrowana wraz z członkami rodziny.

Aby sprawdzić swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej wystarczy krótka wizyta w rejestracji dowolnej przychodni zdrowia
i sprawdzenie uprawnień.

Najczęstszą przyczyną niepotwierdzenia uprawnień przez NFZ jest brak zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Może się tak zdarzyć, kiedy pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, albo zakład pracy zmienił formę organizacyjną i pracodawca nie zgłosił pracownika ponownie do ubezpieczenia.

Innym możliwym powodem są często błędy w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, np. kiedy pracodawca lub pracownik błędnie wypełnił druk zgłoszenia. Przyczyną braku uprawnień może być także nieodprowadzanie składek przez osoby, które zawarły umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Jeżeli sytuacja dotyczy członka rodziny (dziecka, małżonka) przyczyną niepotwierdzenia uprawnień jest najczęściej brak zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie sytuacje mogą mieć miejsce gdy np.:

>     jeden z małżonków nie poinformował pracodawcy o potrzebie zgłoszenia żony lub męża do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

>     rodzic nie poinformował pracodawcy o potrzebie zgłoszenia dziecka

>     osoba ubezpieczona zmieniła pracę i nie poinformowała nowego pracodawcy o potrzebie zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

>     rodzic zarejestrował się w Urzędzie Pracy i nie zgłosił dziecka do ubezpieczenia.

Jeżeli problem z uprawnieniami dotyczy studenta najczęstszą przyczyną jest brak zgłoszenia do ubezpieczenia. Takiego zgłoszenia mogą dokonać opiekunowie prawni (np. rodzice) lub faktyczni (do ukończenia 26 roku życia) - jako członka rodziny.

Jeżeli student był zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracował podczas nauki np. w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończył pracę, zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musi zostać ponownie do niego zgłoszony.

Przedstawiciel lub opiekun osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych w oświadczeniu oprócz danych podopiecznego musi podać dodatkowo swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzających tożsamość.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona.

 

Warto wiedzieć

Za członka rodziny uznaje się następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Ważne!

Jeżeli stwierdzi się jakieś nieprawidłowości w danych wyświetlanych na stronie systemu eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), trzeba wyjaśnić je jak najszybciej u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy w ZUS.

 

Dariusz Małecki

Dyrektor

Samodzielnego Zespołu Publicznych

Zakładów  Lecznictwa Otwartego

Warszawa-Wesoła